1. Japanese Poster: Nanba Grand Kagetsu. Tadashi Ueda. 2012

    Japanese Poster: Nanba Grand Kagetsu. Tadashi Ueda. 2012