1. Japanese Art: Gift Shop. Hide Kawanishi. 1962

    Japanese Art: Gift Shop. Hide Kawanishi. 1962