1. Japanese Art: Motomachi Station. Hide Kawanishi. 1962

    Japanese Art: Motomachi Station. Hide Kawanishi. 1962